SALE UP TO 60% OFF SALE UP TO 60% OFF
CATEGORIESCATEGORIES

Lietošanas noteikumi

Distances pirkuma līgums tiek slēgts starp pusēm :

Pārdevēju: interneta veikala E-veikals  īpašnieku – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Healing Light Medical, Reģistrācijas Nr. 44103136003, juridiskā adrese:  Silmaču iela 1-6, Rīga, LV-1012 

Un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu interneta veikalā E-veikals. 

Lietotie termini: 

Atteikuma tiesības – šajā līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā Pircēja tiesība, nesniedzot nekādu pamatojumu, atkāpties no Līguma 

Atteikuma veidlapa – noteikta parauga veidlapa, kuru aizpildot var izmantot atteikuma tiesības; 

Autentifikācija – elektronisks process, kas dara iespējamu lietotāja elektronisko identifikāciju; 

Rēķins-pavadzīme – Pārdevēja elektroniski sagatavots un uz Pircēja e-pastu nosūtīts rēķins, kurš apliecina Preču rezervēšanu līdz samaksas veikšanai 

Distances pirkuma līgums (turpmāk tekstā – Līgums)− starp Pārdevēju un Pircēju noslēgtais distances līgums par preču iegādi, kurš nosaka pušu tiesības, pienākumus un atbildību; 

Elektroniskā identifikācija – personas elektronisko identifikācijas datu izmantošanas process, kas unikālā veidā apliecina fiziskās vai juridiskās personas identitāti, vai tādas fiziskās personas identitāti, kas pārstāv juridisko personu; 

E-veikals − Pārdevēja preču tirdzniecībai internetā uzturēta mājas lapa https://www.bamboolaser.com , kurā Pircējs var iegādāties Preces; 

Lietotāja konts – personalizēta vietne noteiktā informācijas sistēmā, kurai piekļuve ir tikai noteiktam lietotājam vai lietotāja noteiktai grupai; 

Pasūtījums − Pircēja noformēts un Pārdevējam nosūtīts Pirkuma grozs, uz kā pamata Pārdevējs izraksta Avansa rēķinu Pircējam; 

Patērētājs – fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot Preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību; 

Pirkumu grozs − Pircēja izvēlētās Preces E-veikalā, kuras Pircējs vēlas iegādāties un to apstiprina, nospiežot pogu „Pirkt”; 

Pircējs – fiziska vai juridiska persona, kura lieto portālu un veic vai potenciāli varētu veikt Preču pirkumu. Pircējs var būt gan Patērētājs, gan persona, kas nav Patērētājs; 

Preces − E- veikalā iegādei piedāvātie produkti; 

Puses – Pircējs un Pārdevējs; 

PVN − pievienotās vērtības nodoklis, kas attiecīgajā laikā piemērojams Preču vai pakalpojumu cenai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktai likmei; 

Reģistrēts lietotājs − persona, kura sniegusi par sevi datus, aizpildot E-veikals reģistrācijas veidlapu;

Reģistrācijas forma – E-veikala standarta veidlapa, kurā lietotājs aizpilda informāciju, reģistrējoties E-veikalā un izveidojot Lietotāja kontu;

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Noteikumi nosaka tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un lietotāju, kas iepērkas E-veikalā. Papildus šiem noteikumiem Pušu tiesiskās attiecības nosaka Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti. 

1.2. Līguma 7. un 9.daļas noteikumi nav piemērojami Pušu attiecībām, ja Pircējs nav Patērētājs. 

1.3. Pārdevējam ir tiesības ierobežot Preču un/vai pakalpojumu pieejamību personām no  atsevišķām ģeogrāfiskajām atrašanās vietām, kā arī gadījumos,  kad Preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšana var būt normatīvo aktu pārkāpums šādas personas atrašanās valsts jurisdikcijā. 

1.4Pircējam ir tiesības izvēlēties un iegādāties Preces E- veikalā gan kā Reģistrētam lietotājam, gan kā nereģistrētam lietotājam. 

1.5. Reģistrējoties E-veikalā un/vai piekrītot Līguma noteikumiem, Pircējs vienlaikus apstiprina, ka viņam ir tiesības vai atbilstošs pilnvarojums noslēgt darījumu. 

1.6. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs noformē un apstiprina  Pasūtījumu, un Pārdevējs ir saņēmis Pircēja veikto Pasūtījumu un nosūtījis uz Pircēja elektroniskā pasta adresi Pasūtījuma apstiprinājumu. Īpašuma tiesības uz Preci pāriet Pircējam ar Preces un Rēķina-pavadzīmes saņemšanas brīdi. 

1.7. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces E-veikalā, ja nav iepazinies ar Līgumu vai nepiekrīt Līguma noteikumiem un nosacījumiem. Ja Pircējs noformē un apstiprina Pasūtījumu, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Līgumu un apņemas to ievērot. 

1.8. Līgums ar tā pielikumiem ir atbilstoši parakstīts, ja Pircējs to  apstiprina elektroniski vai paraksta ar drošu elektronisko parakstu. 

1.9. Pircējam ir iespēja iepazīties ar Līguma noteikumiem portālā. Ar informāciju par veiktajiem Pasūtījumiem ar atbilstošajiem Līguma numuriem var iepazīties Reģistrētā lietotāja kontā vai pieprasot no Pārdevēja. 

1.10. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma vienpusēji grozīt un papildināt Līgumu. Izmaiņas Līgumā stājas spēkā no to publikācijas brīža interneta vietnē : https://www.bamboolaser.com. Pircējam iepērkoties E-veikalā, tiek piemēroti tā Līguma noteikumi, kas ir spēkā Preču pasūtīšanas dienā, tādēļ Pircējam jāiepazīstas ar Līgumu katrā Pasūtījuma veikšanas reizē. 

1.11. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos E-veikala piedāvājumus vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs izmanto E-veikalu, pārkāpjot E-veikala lietošanas noteikumus vai Līguma noteikumus, mēģina kaitēt E-veikala darba stabilitātei vai drošībai. 

1.12. Pārdevējs, ievietojot E-veikalā attiecīgu paziņojumu, ir tiesīgs uz laiku vai pavisam pārtraukt E-veikala darbību, par to iepriekš nebrīdinot Pircēju un izpildot Pasūtījumus, kuri saņemti līdz attiecīga paziņojuma ievietošanai.

2. Reģistrācija un personas datu apstrāde

2.1. Pircējs ir atbildīgs par  Reģistrācijas formā (nereģistrētiem Pircējiem – piegādes informācijā) sniegto  datu pareizību. Ja Pircēja dati mainās, Pircējam tie jāatjauno pirms Pasūtījuma veikšanas. 

2.2. Reģistrējoties vai veicot Pasūtījumu, Pircējam jāpārliecinās, vai norādītā e-pasta adrese ir korekta, pašam pieejama un tajā ir iespējams saņemt e-pasta sūtījumus. 

2.3. Reģistrētam lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī brīvi mainīt, papildināt savus profila datus bez papildus saskaņošanas ar Pārdevēju. 

2.4. Reģistrētais lietotājs uzņemas atbildību par paroles uzglabāšanu  drošā, trešajām personām nepieejamā vietā un apņemas neatklāt to trešajām personām. Reģistrētais lietotājs ir atbildīgs par jebkuru darbību (datu izmaiņām Preču pasūtījumiem u.c.), kas E-veikalā tiek veikta ar viņa lietotāja datiem. Jebkuru personu, kura pievienojas E-veikalam un veic Pasūtījumu, izmantojot Reģistrētā lietotāja  piekļuves datus, Pārdevējs uzskata par Reģistrēto lietotāju. 

2.5. Reģistrētais lietotājs var izvēlēties, pieteikties komerciālo paziņojumu saņemšanai vai atteikties no tiem. Mainīt savu iepriekš apstiprināto vēlmi attiecībā uz komerciāliem paziņojumiem Reģistrētais klients var jebkurā laikā, nosūtot attiecīgo paziņojumu uz Pārdevēja e-pasta adresi: info@bamboolaser.com. 

2.6. Pircējam ir pienākums iepazīties ar Distances Līguma noteikumiem un nosacījumiem pirms Pasūtījuma veikšanas. Apstiprinot Pasūtījumu Pircējs apliecina, ka ar  Līgumu un tā pielikumiem ir iepazinies, tos saprot un apņemas tos ievērot. 

2.7. Ja Pircējs reģistrējoties vai veicot Pasūtījumu atbilstoši viņam piešķirtajam trešās personas pilnvarojumam norāda šīs trešās personas datus, tas vienlaikus uzņemas atbildību par informācijas pareizību un apņemas nodot šai trešajai personai informāciju par Pārdevēja kā personas datu pārziņa veikto personas datu apstrādi pakalpojuma nodrošināšanai. 

2.8. Pircēja (t.sk., nereģistrēta klienta) sniegtos personas datus Pārdevējs kā personas datu pārzinis apstrādā nolūkā izpildīt Līgumā noteiktās saistības, t.i. nodrošināt darījuma izpildi, veikt Preču pārdošanu un piegādi, izrakstīt grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātās summas, naudu par Pircēja atpakaļ atdotajām Precēm, administrējot parādsaistības, realizējot citas no šī līguma izrietošās saistības, kā arī sniegt Pircējiem kvalitatīvus pakalpojumus un nodrošināt prasījumu tiesību realizāciju.  

2.9. Pārdevējs  ir tiesīgs nodot Pircēja personas datus citiem pakalpojumu sniedzējiem, ja tas ir nepieciešams no Līguma izrietošo saistību izpildei, piemēram, Preču piegādātajam, kā arī  trešajām personām, ja šīm personām ir tiesiskais pamats personas datu iegūšanai no Pārdevēja. 

2.10. Apstrādājot personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, maiņas, atklāšanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes. 

2.11Mārketinga nolūkiem, piemēram – statistikai, personas dati var tikt apstrādāti tikai apkopotā veidā neidentificējot konkrēto Pircēju. 

2.12. Reģistrēts Klients  ir tiesīgs realizēt savas tiesības piekļūt un labot savus personas datus  savā reģistrētajā profilā. Pircējs ir tiesīgs realizēt savas tiesības piekļūt un labot savus datus, nosūtot Pārdevējam attiecīgu rakstveida iesniegumu. 

2.13. Ja Pircējs nepiekrīt savu personas datu apstrādei noteiktam mērķim vai  atsaka Pārdevējam noteiktas informācijas sniegšanu, vai pieprasa personas datu apstrādes pārtraukšanu, dzēšanu un/vai ierobežošanu, un šāda apstrāde, informācija un Pircēja personas dati ir būtiski Līguma izpildei, Pārdevējs, pamatojoties uz Līguma saistību izpildes neiespējamību vai ierobežošanu, ir tiesīgs atteikt darījuma izpildes  turpināšanu, ierobežot piedāvāto pakalpojumu un/vai anulēt Pasūtījumu. 

3. Preču cenas un raksturojums

3.1. Preču raksturojums, specifikācija un cenas ir norādītas E-veikalā katras attiecīgās Preces izvēles logā. 

3.2. Preču cenas E-veikalā norādītas eiro ar PVN spēkā esošo likmi. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā E-veikalā Pasūtījuma veikšanas brīdī. 

3.3. Preču sortiments un cenas var tikt mainītas bez iepriekšējas izziņošanas. Izmaiņas stājas spēkā no to publikācijas brīža interneta vietnē : https://www.bamboolaser.com/lv/, un tās attiecas uz Preču pasūtījumiem, kas veikti pēc izmaiņu publikācijas vietnē. 

3.4. Preces saņemšanas veidi un izmaksas ir norādīti E-veikala sadaļa “Piegāde”. Pārdevējs norāda izmaksas par piegādi rēķinā, ja šīs izmaksas nav iekļautas Preces cenā. 

3.5. Pārdevējs neatbild par Pircēja pieņemto lēmumu iegādāties Preces, balstoties uz attēliem E-veikalā. Preču attēliem ir informatīvs raksturs.

4. Pasūtījumu veikšana un izpilde

4.1. Pircējs E-veikalā var iepirkties, reģistrējoties par Reģistrēto lietotāju vai bez reģistrācijas. 

4.2. Pircējs izvēlas Preci, aizpilda pieteikumu un, izmantojot izvēlni “Ielikt Pirkumu grozā”, noformē Pasūtījumu. Pasūtījuma akcepts ietver Pircēja pienākumu veikt apmaksu. 

4.3. Pasūtījums uzskatāms par saistošu Pircējam un Pārdevējam brīdī, kad Pircējs ir veicis Pasūtījumu un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu ar e-pasta starpniecību. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu Pircējs var saglabāt pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt. 

4.4. Pārdevējs rūpējas, lai jebkurš Pircēja Pasūtījums tiktu izpildīts pilnā mērā, taču Pārdevējs to nevar garantēt. 

4.5. Pārdevējam ir tiesības atteikt pārdot E-veikalā pasūtītās preces, informējot par to Pircēju, ja: 

4.5.1. preces nav pieejamas Pārdevēja noliktavā vispār, vai nav pieejamas daudzumā saskaņā ar Pasūtījumu; 

4.5.2. Preces cena un parametri neatbilst faktiskajai informācijai par preci sakarā ar tehnisko kļūdu sistēmā; 

4.5.3. Pircējs nav iepazinies ar E-veikala noteikumiem. 

4.6. Pircējam ir pienākums pārbaudīt Pasūtījumā norādīto informāciju un datus. Informācijas un/vai datu neatbilstības gadījumā Pircējs informē Pārdevēju, izmantojot  klientu servisa e-pasta adresi: info@bamboolaser.com/lv/ vai citus saziņas līdzekļus, kas ir norādīti sadaļā Kontakti. 

4.7. Pārdevējam ir tiesības anulēt apstiprināto Pasūtījumu, par to brīdinot Pircēju. Šādā gadījumā Pārdevējs atmaksā Pircējam saskaņā ar Rēķinu-pavadzīmi pārskaitīto summu pilnā apmērā gadījumā, ja Pircējs ir veicis maksājumu un attiecīgā summa tika ieskaitīta Pārdevēja kontā.

5. Norēķinu kārtība

5.1. Pirkuma apmaksa ir iespējama, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu:

 ar Visa un/vai MasterCard norēķinu karti; 

5.2. Līgumā noteiktie maksājumi ir uzskatāmi par veiktiem ar brīdi, kad Pārdevējs ir saņēmis Rēķinā-pavadzīmē norādīto summu savā norēķinu kontā kredītiestādē.

6. Preču piegāde un saņemšana

6.1. Piegāde ir iespējama visā Eiropas Savienības teritorijā. Pasūtījumā Pircējs norāda pilnīgu un precīzu informāciju par piegādes vietu. 

6.2. Pircējam ir pienākums būt sasniedzamam pa Pasūtījumā norādīto mobilo telefonu un/vai e-pastu, lai vienotos ar Preces piegādātāju (kurjeru) par piegādes nosacījumiem un vietu noteiktajā laikā Pasūtījuma izpildei. 

6.3.No brīža, kad Preces tika nodotas Preces piegādātājam (kurjeram), par Preču drošību un piegādes termiņu ievērošanu ir atbildīgs attiecīgā pakalpojuma sniedzējs. Pircējs apzinās, ka izņēmuma gadījumos Preču piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs vai kurjers nekavējoties sazinās ar Pircēju un saskaņo citu iespējamo piegādes laiku; 

6.4.Piegādājot Preces Pircējam, kopā ar Preci tiek piegadāts- rēķins-pavadzīme, atteikuma veidlapa un Preces tehniskā un kvalitāti apliecinošā dokumentācija; 

6.5. Piegāde un Pasūtījums tiek uzskatīti par izpildītu, ja Prece ar rēķinu-pavadzīmi nodota Pircējam Līgumā noteiktajā termiņā. 

6.6. Ja Preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs nav sastopams, nav iespējams sazināties ar Pircēju, norādītajai adresei nevar piekļūt, u.c.), Preces netiek sūtītas atkārtoti (izņemot gadījumus, kad Pircējs papildus piemaksā par Preču atkārtotu piegādi). 

6.7. Nauda par Precēm tiek atmaksāta atpakaļ uz Pircēja kontu, no kura tika veikts maksājums, 30 (trīsdesmit) dienu laikā. Piegādes izdevumi netiek atmaksāti. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Pircējs izmantoja sākotnējam darījumam. 

6.8. Ja pie Preču saņemšanas Pircējs konstatē, ka sūtījumā nav atbilstošs Preču daudzums, piegādātās Preces neatbilst Pasūtījumam vai iesaiņojumam ir acīmredzami defekti, un tas nav norādīts piegādes dokumentā, Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā  informē par to Pārdevēju, nosūtot attiecīgu ziņojumu uz kontaktu sadaļā norādīto Pārdevēja e-pastu: info@bamboolaser.com

7. Atteikuma tiesības.

7.1. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Pasūtījumā norādītās Preces pirkuma 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgās Preces saņemšanas, proti, no preču pavadzīmes-rēķina parakstīšanas dienas (ieskaitot).

7.2. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības MK noteikumu Nr.255 22.punktā noteiktajos gadījumos. Šādos gadījumos Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Preci un atteikt Pircējam izmantot atteikuma tiesības, kā arī neatmaksāt Pircējam par Preci samaksāto naudu. 

7.3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs elektroniski aizpilda atteikuma veidlapu savā Lietotāja kontā, vietnē : https://www.bamboolaser.com, vai aizpilda un paraksta piegādes dokumentam pievienoto atteikuma veidlapu, pienācīgi norādot visus nepieciešamos datus, un nosūta to Pārdevējam kopā ar Preci,  uz adresi – Silmaču iela 1-6 ,Rīga,LV1012,Latvija. 

7.4. Pircējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc atteikuma veidlapas noformēšanas  nodod Preci Pārdevējam , apmaksājot nosūtīšanas izdevumus, nosūta uz adresi: Silmaču iela 1-6, Rīga, LV-1012 

7.5. Pārdevējs atmaksā Preces cenu, ko Pircējs ir nodevis atpakaļ, izmantojot atteikuma tiesības, paredzot MK noteikumu Nr.255 22.punktā noteiktos izņēmumus, 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Preces pieņemšanas. 

7.6. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt saskaņā ar Līgumu Patērētāja samaksātās naudas summas atmaksu līdz dienai, kad Pārdevējs saņēmis Preci vai Pircējs iesniedzis apliecinājumu par to, ka Prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk. Piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta. 

7.7. Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja Prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis Preces īpašību vai darbības noskaidrošanai. 

7.8. Precēm ir jābūt nebojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, atdodot Preces iegādāšanās dokumentu, lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus. 

7.9. Izdevumus Preču nogādei līdz Pārdevējam sedz Pircējs (izņemot preces, kas neatbilst līguma noteikumiem). 

7.10. Atteikuma pieteikuma veidlapa ir pieejama:     

8. Garantija

8.1. Pircējam ir pienākums pirms Preces lietošanas uzsākšanas rūpīgi izlasīt Preces lietošanas instrukciju un Preci lietot tikai saskaņā ar ražotāja norādījumiem, atbilstoši Preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem. 

8.2. Pārdevējs garantē pārdodamo Preču atbilstību ražotāja garantijām un standartiem. Informācija par garantijas termiņu ir norādīta E-veikalā aprakstā par Preci.

8.3. Neatkarīgi no ražotāja sniegtās garantijas Patērētājs atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma un citu normatīvo aktu prasībām ir tiesīgs pieteikt prasījumu ražotājam vai Pārdevējam par Preces neatbilstību Līguma noteikumiem.  

8.4. Pretenziju/Prasījumu pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja Prece tika izmantota tikai paredzētājos apstākļos, tikai mājsaimniecībā un saskaņā ar lietošanas instrukciju. 

8.5. Ražotāja garantijas noteikumi ir spēkā, ja Pircējs var uzrādīt  pirkumu apliecinošu dokumentu (rēķins- pavadzīme); 

8.6. Informējam, ka garantijas noteikumi nav attiecināmi uz Preces papildus piederumiem (piemēram, preces aksesuāriem). 

8.7. Ražotāja garantijas noteikumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies Pircēja vai trešo personu vainas dēļ, un tie ir: 

8.7.1. Precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi; 

8.7.2. Prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts Preces lietošanas instrukcijā; 

8.7.3. Saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, nepareiziem līdzekļiem kopta Prece, ja precei ir  kādas citas pazīmes, kas liecina par nepareizu Preces ekspluatāciju; 

8.7.4. Ja bojājums radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, elektropārvades kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi; 

8.7.5. Ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pazīmes; 

8.7.6 Dabiska elementu nolietojuma gadījumos. 

8.7.7. Ja Precei ir izmantoti nestandarta barošanas bloki.

8.7.8. Ja preci Pircējs ir izmantojis  profesionāliem mērķiem; 

8.7.9. Garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas Preces transportēšanas rezultātā. 

8.8. Gadījumā, ja garantijas laikā Prece ir sabojājusies, Pircējam ir iespēja: atdot Preci nosūtot pēc adreses : Silmaču iela 1-6,Rīga,LV1012,Latvija. 

8.8.3. Zvanīt Pārdevēja klientu servisam, kas ieteiks piemērotāko risinājumu. 

8.9. Garantijas pieteikuma veidlapa ir pieejama ____

9. Līguma noteikumiem neatbilstoša prece

9.1. Patērētājiem 24 mēnešu laikā no Preces saņemšanas dienas ir Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktas tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu Preci. 

9.2. Prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu Preci, kā arī pašu neatbilstošu Preci Pircējs iesniedz, ievērojot Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 27.pantā noteikto. 

9.3. Prasījums tiek izskatīts spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un termiņos. 

9.4. Ja tiek konstatēts, ka šajā sadaļā minētais prasījums ir pieteikts par kvalitatīvu un Pircēja pasūtījumam (līgumam) atbilstošu Preci, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

10. Pušu atbildība

10.1. Noslēgtais Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja veikto Pasūtījumu un nosūtījis uz Pircēja elektroniskā pasta adresi Pasūtījuma apstiprinājumu. Līgums ir spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei. 

10.2. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizus vai nepilnīgus datus (vai nav atjauninājis vai papildinājis datus) savā Lietotāja kontā. 

10.3. Pārdevējs nav atbildīgs, ja ir nosūtījis Rēķinu-pavadzīmi/Ikmēneša rēķinu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi, bet Pircējs to nav saņēmis. 

10.4. Visi strīdi, kas rodas starp Pircēju un Pārdevēju, ir risināmi saskaņā Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

10.5. Ja Pircējam ir pretenzijas par Preces kvalitāti, tad tam ir jāsniedz Pārdevējam atbilstošs iesniegums, norādot Pircēju un Preci identificējošu informāciju, kā arī iesnieguma pamatojumu. Iesniegums nosūtāms uz Pārdevēja juridisko adresi vai elektroniskā veidā uz e-pastu : info@bamboolaser.com

  1. 1 Uz Distances pirkuma līgumu ir  citā starpā ir attiecināmi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 

    2 Ar banku starpniecību veikto maksājumu saņemšanu nodrošina trešās personas, kuras nav šī Līguma puses. Par Pircēju datu apstrādi, atbilstoši fizisko personu datu aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem, un datu drošību ir atbildīgas trešās personas, kuras ir tiesīgas sniegt bezskaidras naudas maksājumu veikšanas pakalpojumus. 

    Redakcija spēkā no 2020.gada 2.janvāra 

Version valid from 02 January 2020

Vai ir iespējams pārcensties, kopjot ādu?
☀️Jā, tas noteikti ir iespējams. Ādas kopšanas produktu tirgus ir ļoti dinamisks, zinātnieki visu laiku nāk klajā ar jaunumiem. Katru gadu ādas problēmu apkarošanas arsenāls tiek papildināts ar jaunām sastāvdaļām. Protams, ka dzenoties pēc perfektuma, ir kārdinājums izmēģināt ja ne visu, tad vismaz daļu no tā.
Bet ir dažas smagas patiesības - nekonsekvence un pārmērīga ādas kopšana var izraisīt ādas problēmas, samazināt līdzekļu efektivitāti un radīt rezultātus, kas būs pretēji tam, ko Jūs cenšaties panākt…

Reaktīva āda vai jutīga āda
Arvien vairāk cilvēku pasludina ka viņiem ir jutīga āda(kas tehniski ir ādas tips, ko nosaka gēni), bet patiesībā viņu āda ir vienkārši reaktīva. Ko tas nozīmē? Āda tiek pārslogota ar aktīvām vielām, kas noved pie apsārtumiem, iekaisumiem, sausuma un citiem nepatīkamiem simptomiem, no kuriem parasti tieši mēģina tikt vaļā. Labā ziņa - šādu ādas stāvokli ir salīdzinoši viegli uzlabot mainot ādas kopšanas paradumus un samazinot lietoto produktu daudzumu.

Kas par daudz, tas par skādi
Vai aktīvās sastāvdaļas ikdienas ādas kopšanā ir laba ideja? Jā, absolūti! Bet vai ikdienā vajadzētu izmantot 3-4 produktus, kas satur vienu un to pašu aktīvo vielu? Nekādā gadījumā. Jūs nepanāksiet rezultātus ātrāk. Piemēram, ja rezultāti no C vitamīna lietošanas ir pamanām aptuveni pēc mēneša, tad lietojot to divreiz vairāk nekā ieteicams, Jūs neredzēsiet rezultātus ātrāk. Jūsu āda atspēlēsies, sekas var variēties no ādas sausuma līdz pat akne(pat ja akne nekad nav bijusi problēma).

Rezultāti
Bieži vien, mēģinot ikdienas ādas kopšanā ietvert daudz produktu, cilvēki sāk “lēkāt”, šādi nedodot iespēju kādam produktam kārtīgi iedarboties. Svarīgi atcerēties, ādas kopšanā konsekvence ir galvenais! Daudzām aktīvajām sastāvdaļām ir vajadzīgs ilgs laiks, lai tās būtu efektīvas un Jūs iegūtu maksimālu rezultātu. Piemēram, retinola produktiem ir nepieciešami vismaz 3-6 mēneši, lai vispār sāktu vērtēt progresu.

Atcerieties, ka mazāk ir vairāk.
Konsekvence, konsekvence, konsekvence! Svarīgi ir izvēlēties produktus pareizi, šādi Jūs ne tikai uzlabosiet savu ādas stāvokli, bet arī ietaupīsiet daudz laika un naudas!
...

🤍Nenodariet to savai ādai!

Ziema jau tā ir izaicinošs laiks mūsu ādas veselībai, bet ziema bez iespējas aiziet pie profesionāļa, lai tiktu galā ar ādas problēmām, var kļūt par īstu pārbaudījumu.

Lietā tiek likts viss kosmētikas preču veikalos pieejamais klāsts, tostarp arī plāksteri poru attīrīšanai.

⛔️Kāpēc plāksteri nav laba doma?
Sāksim ar to, ka melnie punkti, ko redzat uz ādas, nav vienkārši netīrumi, tie ir tauki un atmirušas ādas daļiņas, kas dziļi aizsprosto poras.

❓Teorijā plāksterim būtu jāizvelk ārā no porām viss, kas tajās ir sakrājies, bet kas notiek praksē?
❌Plāksteri poru attīrīšanai var sabojāt lipīdu aizsargbarjeru, kas novērš mitruma iztvaikošanu no ādas virsmas. Nav nejaušība, ka pēc pēc plākstera noraušanas ādas zem tā kļūst sarkana. Tā tiek traumēta, tiek radīts sebuma deficīts, kas, savukārt, noved pie aizsargbarjeras izjaukšanas. Un arī pēc visas šīs traumatiskās pieredzes, netīrumi tāpat saglabājas poru dziļumos un efekts, ko redzat spogulī ir īslaicīgs un tikai virspusējs.
Ja Jums ir plāna, jutīga, kairināta vai bojāta āda, labāk ir atteikties no plāksteriem pavisam. Tas pats attiecas uz ādu ar rosaceju. Ja vēlaties notīrīt poras vai atbrīvoties no komedoniem, izvēlieties maigu, netraumatisku pīlingu, iekļaujiet ikdienas ādas kopšanā skābes. ✅Piemēram @bamboolaser “Gentle Cleanser”, ir lielisks multifunkcionāls līdzeklis, ko ne tikai var izmantot kosmētikas noņemšanai katru dienu, bet pateicoties pienskābei, paturot to ilgāk uz sejas, var lietot arī kā pīlingu.
...

🖤50% ATLAIDE mūsu pirktākajai sejas maskai

Maskas bagātīgais sastāvs aktīvi stimulē kolagēna un elastīna sintēzi. Tā veicina:
▫️ādas atjaunošanu
◾️tvirtumu un elastību
▫️atjauno ādai komforta sajūtu un veselīgu mirdzumu
◾️uzlabo ādas krāsu
▫️koriģē vecuma izraisītas izmaiņas

#atlaides #melnapiektdiena #izpārdošana #akcija #bamboolaser #bamboolaserbeauty #ledtherapy #lighttherapy #skaistumkopšana #ražotslatvijā #atbalstivietējos #skaistums #veselība #светотерапия #домашнийуход
...

#melnapiektdiena #atlaides #akcija 🖤 ATLAIDES LĪDZ 60% Sākam Melno piektdienu šodien! Jo kāpēc gan kaut kas jāgaida!?
🔥Saite BIO
...

#atlaides #akcija #skaistumkopšana #ādastvirtumam

🔍Kas ir NMF un kāpēc ir vērts iegaumēt šo abreviatūru?

🤍Kā norāda nosaukums, dabiskais mitrinošais faktors(NMF) attiecas uz aizsargkārtu, ko mūsu āda dabiski rada pati. Tās uzdevums ir saglabāt mitrumu mūsu ādā, kas ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem, lai pasargātu to no ārējiem stresa faktoriem un uzturētu elastību.

🔍Tātad, ja mūsu āda dabiski ražo NMF, kāpēc mums ir vajadzīgi ādas kopšanas līdzekļi ar NMF sastāvdaļām?
🤍Viens no galvenajiem iemesliem ir tas, ka mums novecojot, mūsu NMF vājinās, tā izstrāde samazinās, kā rezultātā notiek dehidratācija un elastības zudums. Otrs iemesls - paaugstināta piesārņojuma iedarbība, un citi ārējie stresa faktori, kas arī vājina NMF. Tāpēc NMF ir populāra sastāvdaļa ādas kopšanas līdzekļos.

🤍Neatkarīgi no jūsu ādas tipa, ādas aizsargbarjeras stiprināšana noteikti atmaksājas ilgtermiņā!!

Šobrīd krēmam -20%! Izlutiniet sevi🤍
...

🧴Jaunums, ko tik ļoti gaidījām!
Ķermeņa krēms, kas nodrošina pilna spektra kopšanu Jūsu ādai.
🤍Iepazīšanās cena -20%

📍Ābolu sēkliņu un Ābolu miziņu ekstrakti – bagāti antioksidantiem un tonizējošām vielām. Sekmē ādas atjaunošanos. Antioksidanti un flavonīdi – tonizē ādu, uzlabo ādas tvirtumu un elastību.

📍Dzērveņu ekstrakts – mitrina un mīkstina ādu.

📍Zaļās tējas ekstrakts – bagātais antioksidantu komplekss saglabā ādas jaunību un skaistumu, kavējot novecošanās procesus ādā. Perfekti izlīdzina ādas toni.

📍Tīruma kosas ekstrakts – dabīgs silīcija avots ādai. Izteikti nostiprina un atjauno ādu. Nomierina.

📍Āzijas centīlijas ekstrakts – ādu atjaunojošs ingredients. Sekmē kolagēna sintēzi. Uzlabo mikrocirkulāciju ādā un sekmē ādas reģenerāciju. Uzlabo ādas tvirtumu un elastību. Nostiprina asinsvadu sieniņas un samazina audu tūsku.

📍Gurķu ekstrakts – augstais polisaharīdu saturs darbojas kā izcils mitrinātājs. Atsvaidzina, tonizē un mīkstina ādu. Izlīdzina ādas toni, samazina audu tūsku un ādas jutību. Uzlabo ādas aizsargspējas.
#atlaides #akcija #jaunums #skaistumkopšana #skaistumkopšanassalons #bamboolaser #bamboolaserbeauty #ledtherapy #lighttherapy #skaistumkopšana #ražotslatvijā #atbalstivietējos #skaistums #veselība
...

🔬Šķietami acīmredzama atziņa: “Lai nodrošinātu ādai vispareizāko kopšanu, ir jāzina tās tips.”
Bet diemžēl, bieži vien par šo piemirstam. Mūsu āda mainās, tāpēc tas, ka padsmitnieku vecumā izvēlējāties krēmu taukainai ādai, nenozīmē, ka šis krēms ir labākais, ko varat sev nodarīt arī tagad.
Nosakiet savu ādas tipu jau šodien un izvēlieties atbilstošu kopšanu!

▪️Nogaidiet kādu stundu - pusotru pēc tam, kad būsiet notīrījuši seju no rīta vai vakarā. Paņemiet plānu salveti un ar plaukstām piespiediet to pie sejas. Paturiet piespiestu aptuveni 5 sekundes un noņemiet, vērīgi ieskatieties nospiedumos.
🍂ja nospiedumu nav - āda ir sausa;
🥑ja redzat taukainus nospiedumus T zonā un vaigu apvidū - tas liecina par taukainu ādu;
💐ja taukaini nospiedumi ir redzami tikai T zonā - āda ir kombinēta;
🍒normāla āda arī var atstāt nospiedumus, bet tie būs knapi pamanāmi.

Šis vienkāršs tests ir būtisks pirmais solis ceļā uz veselīgu ādu, neatmetiet tam ar roku 🤍
...

🇱🇻 🤍Mums viņa ir visskaistākā...
Sirsnīgi apsveicam katru no Jums mūsu valsts dzimšanas dienā! #latvija🇱🇻 #latvia #dzimšanasdiena #valstssvētki #skaistums #apsveikums
...

Āda, kurai nevar nepieskarties 🤍pavisam drīz...

#bamboolaser #bamboolaserbeauty #ledtherapy #lighttherapy #skaistumkopšana #ražotslatvijā #atbalstivietējos #skaistums #veselība #светотерапия #домашнийуход #ķermeņakopšana #firmingcream #bodycrème #tonedbody
...

Paldies visiem, kas piedalījās 🤍
Konkursa uzvarētāji ir noteikti un mēs sazināsimies ar viņiem DM.
...

🤍Rūpejieties par savu un apkārtējo drošību ar komfortu.
Šī rokām darināta sejas maska sašūta no trīs auduma kārtām.
Maskas iekšpusi klāj mīksta 100% kokvilna, kas nekairina sejas ādu.
Esam arī padomājuši par maskas uzglabāšanu, tāpēc komplektā Jūs saņemsiet arī maisiņu, ko varēsiet ērti piestiprināt pie rokassomiņas.

🤍 Neskatoties uz to, kādu masku Jūs izvēlaties ikdienā, lūdzam, turpiniet ievērot drošības pasākumus un rūpēties par sevi un citiem.

🤍Mēs visi kopā tiksim ar to galā!
...

🤍5 kļūdas ādas kopšanā mājas apstākļos
Kamēr skaistumkopšanas saloni ir slēgti, ir būtiski nepalaist ādas kopšanu pašplūsmā, tāpēc ar sertificētu kosmētiķi @jekaterinarepisevska esam sagatavojuši Jums sarakstu ar kļūdām, no kurām būtu jāizvarās, kopjot ādu ikdienā.

☀️Kopā ar sauli pazūd arī SPF krēmi
Lielākā daļa cilvēku zina, ka saules starojums ir ādas ienaidnieks. Bet daudzi ir pārliecināti, ka mākoņainā laikā ādai nav nepieciešama SPF aizsardzība. Tas ir mīts. Ultravioletais starojums ir kaitīgs vienmēr - gan mākoņainā laikā, gan aukstajā sezonā.

🧴Toniks sejas ādai paliek “bezjēdzīgo” produktu plauktiņā
Patiesībā toniks ir nepieciešams katram no mums, jo sejas mazgāšanas laikā, pēc saskarsmes ar ūdeni, tiek izjaukts ādas dabiskais pH līdzsvars. Tonika galvenais uzdevums ir atjaunot to un sniegt papildu mitrumu.

🌙Nakts krēms, tāpat kā toniks, “apaug ar putekļiem”
“Ļaušu ādai atpūsties pa nakti.” Pazīstami? Nakts krēms labi mitrina un baro ādu, paātrina atveseļošanās procesus, kuri visaktīvāk notiek tieši naktī. Tātad, ja vēlaties, lai āda atpūšas - pirms miega uzlieciet krēmu.

🥊Cīņā ar taukainu ādu tiek likts lietā spirts
Vēl viena kļūda ādas kopšanā: taukaina āda,ar tendenci uz spīdumu, tiek mocīta ar spirtu saturošiem losjoniem cerībā, ka šādi tā paliks sausāka. Patiesībā viss ir tieši otrādi: vienīgais veids, kā panākt, lai āda ražotu mazāk sebuma, ir sākt to aktīvi mitrināt.

🧼Rūpes par ādu beidzas pie zoda
Kakls un dekoltē zona ir pirmie, kas nodevīgi atklāj vecumu. Lai arī mēs uzskatam, ka vecums nav nekas tāds, no kā būtu jākaunās vai slēpj, ja tomēr Jūs vēlaties saglabāt šo abu zonu tvirtumu ilgāk - neaizmirstiet nākamreiz mitrināt arī tās.
...

✅ Uzvarētāji paziņoti. Paldies visiem, kas piedalījās! 🤍

#konkurss #labibūtlabam
Jūs noteikti pazīstat kādu, kam netraucētu uzsmaidīt!

▫️sekojiet @bamboolaser
▫️ietagojiet komentāros, kam Jūs vēlētos, lai nosūtam dāvanu!

15.11. Izlozēsim 3 laimīgos, kam nosūtīsim #bamboolaserbeauty vitamīnu masku un sejas krēmu!

🤍🤍🤍

#bamboolaser #bamboolaserbeauty #ledtherapy #lighttherapy #skaistumkopšana #ražotslatvijā #atbalstivietējos #skaistums #veselība #izloze #draudzība
...

Pasaules līmeņa #skaistumkopšanas #salons Jūsu mājās 🤍
Viss, kas nepieciešams Jūsu skaistumam ir Jūsu rokās ar #bamboolaserbeauty
Esiet sava skaistuma eksperti! #bamboolaser #bamboolaserbeauty #ledtherapy #lighttherapy #skaistumkopšana #ražotslatvijā #atbalstivietējos #skaistums #veselība #светотерапия #домашнийуход #paliecmājās #sargāseviunapkārtējos
...

Pavisam drīz...

Jaunums, ko gaidījām tik ilgi - zīdaini maigs ķermeņa krēms, kas sniedz ilgnoturīgu komfortu ādai:
🤍 Uzlabo ķermeņa aprises
🤍 Padara ādu samtainu
🤍 Izlīdzina ādas toni

#bamboolaser #bamboolaserbeauty #ledtherapy #lighttherapy #skaistumkopšana #ražotslatvijā #atbalstivietējos #skaistums #veselība
...

Sejas masāža ir ne tikai lielisks veids kā atslābināties, bet arī kolosāls instruments grumbiņu samazināšanai. Turklāt, Jūs to varat veikt mājās, ērti laiskojoties uz dīvāna.
🧼 Sagatavojiet ādu - notīriet ādu un maigi nosusiniet ar dvieli.
🧴 Izvēlieties pareizu produktu - mēs esam radījuši sejas masku, kas ir perfekti piemērota masāžai, jo tā nodrošina izcilu slidamību(kas ir ārkārtīgi būtiski, lai netraumētu ādu), bet derēs arī kāds no produktiem, ko Jūs jau izmantojat
🖐🏻Sāciet masāžu virzienā no kakla uz augšu, ievērojot Langera līnijas(skat. bildē). Šādi Jūs veicināsiet limfas atteci. Pirkstiem ir brīvi jāslīd pa ādu, ja kādā brīdī jūtat, ka slidamība pasliktinās, pievienojiet vēl izmantoto produktu (#bamboolaserbeauty sejas maskas gadījumā pietiek vienkārši mazliet saslapināt pirkstus ūdenī).
⏳Turpiniet masāžu desmit minūtes, tad nomazgājiet masku ar siltu ūdeni
🌺Uzklājiet krēmu un izbaudiet mirkli!

Atvēliet masāžai pāris minūtes katru dienu pie rīta vai vakara ādas kopšanas rituāla, uzklājot sejas krēmu.

🤍 Veltiet masāžai mazliet vairāk laika trīs reizes nedēļā.

#paliecmājās #skaistumkopšana #skaistums #veselīgsdzīvesveids
...

❕5 pazīmes, ka Jums ir nepieciešams nomainīt savus ādas kopšanas ieradumus

🤍Jums ir sajūta, ka āda ir savilkta. Tas var liecināt par ādas dehidrāciju un lipīdu aizsargbarjeras izjaukšanu.
Pievērsiet īpašu uzmanību mitrināšanai, izvairieties no pīlingiem un skābēm.
🤍Nevienmērīga tekstūra. Cēlonis var būt atmirušu ādas šūnu uzrkrāšanās.
Lai atrisinātu problēmu, sāciet izmantot pīlingu reizi vai divas reizes nedēļā. Derēs maigs skrubis, vai ķīmisks pīlings profesionāļa uzraudzībā.
🤍Taukaina āda. Iemesli var būt dažādi: hormonālas svārstības, laika apstākļu, vai sezonas maiņa, nepareizi piemeklēti ādas kopšanas produkti.
Lai arī tas var izklausīties kontrintuitīvi, bet taukaina āda var liecināt par dehidrāciju. Tāpēc ir svarīgi atrast vieglu mitrinātāju uz ūdens bāzes.
🤍Apsārtumu un ādas jutīgumu izsauc ārējie faktori, pārmērīga eksfoliācija un spēcīgas sastāvdaļas ikdienas ādas kopšanas produktos. Paņemiet pārtraukumu no eksfoliācijas un spēcīgām sastāvdaļām uz pāris nedēļām, ļaujiet ādas barjerai atjaunoties.
🤍Uz ādas parādījušies mazi sarkani izsitumi. Ļoti iespējams, ka tos izsauca jaunu produktu ieviešana ikdienas ādas kopšanā. Pārtrauciet produktu lietošanu uz pāris nedēļām un atsāciet to pakāpeniski.
...

Maskne nav iedomāts stāvoklis

#maskne (#mask + #acne ) vēl viens vārds, ko mums iemācīja 2020. gads
‼️Jūsu maska var aizturēt daudz silta gaisa, kad runājat, vai elpojat. Papildus tam, ka tas ir nepatīkami un dažreiz pat kaitinoši, tas rada siltu, mitru vidi, kas ir ideāla baktēriju augšanai.

Baktēriju disbalanss un pastāvīga maskas berze var veicināt aknes un rosacejas uzliesmojumus, kā arī periorālo dermatītu.

❔Ko darīt?

▫️Neatkarīgi no tā, vai iegādājāties atkārtoti lietojamas auduma maskas vai izgatavojāt tās pašrocīgi, ir ļoti svarīgi saglabāt auduma maskas tīras. Būtu vēlams mazgāt masku pēc katras lietošanas dienas. Ja Jūs lietojat vienreizējās maskas, mainiet tās pēc iespējas biežāk.

▫️Pienācīgi attīriet ādu divas reizes dienā. Bamboolaser Maigs attīrošs līdzeklis perfekti palīdzēs Jums uzturēt ādu tīru. Kviešu dīgstu proteīnu un inovatīvais PENTAVITIN® ādas mitrinātājs aktīvi palīdzēs uzturēt bagātīgu mitrināšanu un baro ādu, atjaunojot to. Pienskābe nodrošinās maigu pīlingu.
Pēc attīrīšanas, lai normalizētu ādas pH līmeni pēc saskarsmes ar ūdeni, iesakam lietot Bamboolaser toniku.

▫️Uzturiet ādu mitrinātu
Ir ļoti svarīgi visu dienu uzturēt ādu pēc iespējas mitrinātu, lai palīdzētu uzturēt ādas barjeras funkcijas. Kā arī samazinātu berzi maskas un ādas saskarsmes vietās.
Lielisku mitrināšanu visas dienas garumā Jums noteikti nodrošinās Bamboolaser Sejas krēms.

▫️Sargājiet lūpas
Sausa āda un sasprēgājušas lūpas ir bieži sastopamas sejas maskas ādas problēmas. Jūs varat novērst tās, savlaicīgi uz lūpām uzklājot vazelīnu, vai lūpu balzamu biezā kārtā.

▫️Minimalizējiet dekoratīvās kosmētikas lietošanu
Jūsu poras zem maskas jau tā cīnās ar sviedriem un baktērijām, nepievienojiet tiem klāt arī dekoratīvo kosmētiku, jo šis ir īsākais ceļš uz aizsprostotajām porām.
...

🔬Pētījumi ir pierādījuši, ka LED procedūras var efektīvi ārstēt daudzas ādas problēmas, taču rezultāti ir kumulatīvi, tas nozīmē, ka Jūs neredzēsiet ilgtermiņa ieguvumus no viena salona apmeklējuma reizi gadā.

🤍Ja regulāri skaistumkopšanas salonu apmeklējumi nav iespējami, risinājums varētu būt mājas ierīce. Šādi Jūs varat ne tikai kļūt par savas ādas kopšanas eksperti, bet arī pastiprināt rezultātus, ko gūstat pie profesionāļiem.

#bamboolaser #bamboolaserbeauty #ledtherapy #lighttherapy #skaistumkopšana #ražotslatvijā #atbalstivietējos #skaistums #veselība
...

Labākais ierocis cīņā ar citu cilvēku īgnumu - humors, skaistums un neizsmeļams optimisms! 🤍 #skaistumkopšana #stilsunmode #skaistums #prieks #mīlestībapretsevi ...

This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed. New posts will not be retrieved for at least 5 minutes.

Izbaudiet vēl nebijušas atlaides! Saņemiet pirkumus salonā "Beauty Corner" Ģertrūdes ielā 10, Rīga, LV-1010 Dismiss

0
PIERAKSTIETIES JAUNUMIEM UN NEPALAIDIET GARĀM LABĀKOS PIEDĀVĀJUMUS
Mums ir īpaši piedāvājumi tikai reģistrētiem lietotājiem! Saņemiet uzaicinājumus uz izpārdošanām un izbaudiet ekskluzīvas atlaides.
    PIERAKSTĪTIES